Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Step Tours

Bijlage 1 Algemene voorwaarden Step Tours

Artikel 1: Algemeen

De rechtsverhouding tussen STEP TOURS, (GO ONCE, Besloten Venootschap, BE 0765 432 542), met maatschappelijke zetel gevestigd te Hovestraat 90, 2370 Arendonk, België (hierna: Step Tours wordt beheerst door onderstaande voorwaarden.)

Ondertekening van de overeenkomst houdt de onvoorwaardelijk aanvaarding van huidig voorwaarden in, met uitsluiting van alle andersluidende. In geval van verhuurovereenkomst is de ondertekenaar hoofdelijk verantwoordelijk gehouden in de verplichtingen van de huurder in wiens naam hij verklaart te handelen. In geval van verhuurovereenkomst wordt de huur aangegaan aan de aangegeven en overeengekomen tarieven en huurperiode.

Onverminderd de bepalingen vervat in huidige Algemene Huurvoorwaarden omtrent het gebruik van de step dient men minsten 18 jaar oud te zijn om een bestelling te kunnen plaatsen en/of een overeenkomst met Step Tours te kunnen ondertekenen.

Artikel 2: Reservatiesysteem en Herroepingsrecht

Reservering van één of meerdere steps in een verhuurpunt kan via de website https://www.steptours.be. Het systeem geeft de actuele beschikbaarheid per verhuurpunt weer wanneer U eerst de gewenste datum heeft geselecteerd.

Indien de huurovereenkomst bij Step Tours ter plaatse wordt afgesloten is er geen herroepingsrecht.

Indien de huurovereenkomst op afstand wordt afgesloten of buiten de verkoopruimten van Step Tours heeft de huurder het recht om, conform art. VI. 73 WER, binnen een termijn van veertien dagen en zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop de overeenkomst werd aangegaan. Wanneer de overeenkomst volledig is uitgevoerd zal het herroepingsrecht in elk geval uitdoven.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de huurder Step Tours via ondubbelzinnige verklaring (per elektronisch post: info@steptours.be op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. Dit kan eveneens door gebruik te maken van het in bijlage 2 van het boek VI van het Wetboek Economisch recht voorziene modelformulier.

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het voor de huurder om zijn / haar mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn verstreken is.

Bij overmatig gebruik van het herroepingsrecht door een huurder, behoudt Step Tours

 zich het recht voor om toekomstige bestellingen te weigeren.

Artikel 3: Huurprijs

De huurprijs omvat het aantal gekozen step(s) van het type NINEBOT – SEGWAY MAX G30, 100% opgeladen batterij, technische uitleg bij afhaling van de step(s). De step is voorzien van:

 • draagtas bevestig met ophangbeugels;
 • slot met sleutel, naamplaatje en keycord of sleutelhanger;
 • oplaadkabel;
 • infofiche;
 • enkele flyers.

Artikel 4: Voorwaarden om een step te kunnen  huren

Voor de huur van elektrische step(s), die door hun mechanische kracht niet sneller gaan dan tot 25 km/u, dient men conform de Belgische verkeersreglementering, niet in het bezit te zijn van een rijbewijs.

De huurder moet in het bezit zijn van een geldige identiteitskaart of paspoort. De huurder dient ouder te zijn dan 18 jaar.

De minimum gebruiksleeftijd is 16 jaar.

Indien meerdere steps aan eenzelfde huurder worden verhuurd, dient minstens één persoon 18 jaar oud te zijn.

Het dragen van een helm is niet wettelijk verplicht, doch aangeraden.

Het is niet verplicht beschermende kledij te dragen, doch is het aangeraden om aangepaste kleding te voorzien. Slippers en hoge hakken zijn af te raden. Een zonnebril is aan te raden tegen rondvliegende insecten en hevige zon.

Artikel 5: Afsluiten en duur van de overeenkomst

De overeenkomst neemt aanvang na de (elektrische) ondertekening van de algemene voorwaarden. De huurperiode vangt aan op de datum en uur zoals overeengekomen bij de reservatie.

De huur van de step(s) eindigt op het ogenblik op het ogenblik dat de step opnieuw door Step Tours in ontvangst wordt genomen.

Art. 6: Huurperiode

De huurder is gehouden de door hem gehuurde step(s) tijdig terug in te leveren.

De huurperiode, omvattende de tijdstippen van vertrek en aankomst worden na goedkeuring door Step Tours bepaald.

De step(s) dien(en) op dezelfde plaats te worden ingeleverd als de plaats van afhaling, tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen.

Wanneer step(s) eerder worden terug bezorgd aan Step Tours dan de overeenkomen periode, geeft dit geen aanleiding tot (gedeeltelijke) terugbetaling van de bedongen huurprijs.

Bij laattijdige teruggave van de step(s) zal een forfaitair bedrag van €50 per begonnen uur en per step worden aangerekend.

Wanneer de step(s) niet opnieuw worden ingeleverd behoudt Step Tours zich het recht voor om verdere gerechtelijke stappen te ondernemen opzichtens de huurder.

Art. 7: Diefstal

In geval van diefstal van een of meerdere step(s) zal de overeenkomst geacht worden te lopen tot en met het ogenblik dat de huurder aan Step Tourseen attest van klachtneerlegging wegens diefstal bij de bevoegde politiediensten overhandigt aan Step Tours.

In geval van totaal verlies van de step(s) is de huurder verantwoordelijk voor alle gemaakte kosten en/of schade. Step Tours behoudt zich het recht voor om de economische restwaarde van de verloren step(s) aan te rekenen aan de huurder

Art. 8: Ontbinding van de huurovereenkomst

In geval van faillissement, gerechtelijke of buitengerechtelijke vereffening of kennelijk onvermogen van de huurder heeft Step Tours, na afsluiting van de overeenkomst, het recht de huurovereenkomst van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen.

In geval van gebruik van de step(s) in strijd met huidige overeenkomst heeft Step Tours eveneens het recht de verhuurovereenkomst/ terbeschikkingstellingsovereenkomst van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen met betaling door de rechtshebbende van een forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding ten bedrage van €800.

Art. 9: Staat van de step(s)

Step Tours verzekert dat de step(s) rijwaardig is en geschikt voor verhuur. De huurder erkent de step(s) in ontvangst genomen te hebben in de staat zoals blijkt bij ontvangst, gereinigd volgens de regels van de kunst.

Bij het inleveren van de step(s) zal tegensprekelijk de staat van de step(s) worden vastgesteld. Alle eventuele kosten aan de step(s)  om deze terug in de staat te herstellen waarin ze zich bevond(en) bij aanvang van de overeenkomst,  komen ten laste van de huurder.

Art. 10: Verificatie identiteit huurder

Bij aanvang van de huurperiode dient de huurder, bij afhaling van de step(s) een waarborg te stellen in handen van Step Tours in de vorm van een kopie van de identiteitskaart van de huurder. Deze kopie van de identiteitskaart zal bij aanvang van de huurperiode worden gemaakt door Step Tours

Art. 11: Gebruik van de step(s)

De huurder is verantwoordelijk voor elke inbreuk op de contractuele bepalingen alsook op de vigerende wetten en verkeersreglementering, van het land waar de huurder zich met de step(s) tijdens de huurperiode zou begeven, gedurende de verhuurperiode.

Op vraag van de politie kan Step Tours de persoonlijke gegevens van de huurder aan hen bezorgen. Dit gebeurt binnen het wettelijk kader betreffende de privacy en bescherming van persoonsgegevens.

Het is de huurder verboden de step(s):

 • Te gebruiken om gelijk welk ander voorwerp te duwen of te slepen;
 • Te gebruiken voor illegale doeleinden;
 • Onder te verhuren;
 • Te gebruiken voor wedstrijd(en);
 • Te gebruiken voor bezoldigd goederenverhuur:
 • Te gebruiken voor koeriersdiensten;
 • Te gebruiken voor het vervoeren van dieren;
 • Te gebruiken voor verhuur of voor scholing;

Elke inbreuk op één van bovenstaande bepalingen geeft Step Tours het recht om de overeenkomst automatisch en zonder enige ingebrekestelling ten laste van de huurder te verbreken zonder dat deze aanspraak kan maken op teruggave van onverbruikte huurgelden, behoudens bewijs van grotere schade.

Art. 12: Onderhoud van de step(s)

Kosten van normaal onderhoud en herstelling vallen ten laste van Step Tours.

Kosten die het gevolg zijn nalatigheid van de huurder vallen ten laste van de huurder.

De huurder mag geen herstellingen van welke aard dan ook aan de step(s) laten uitvoeren.

Art. 13: Betaling

Facturen dienen binnen een termijn van acht dagen na factuurdatum te worden betwist.

Factuur zijn betaalbaar via het online boekingssysteem.  

Bij gebreke aan betaling op de vervaldag van de factuur, zal van rechtswege en zonder dat daartoe een voorafgaandelijke ingebrekestelling vereist is, een verwijlinterest verschuldigd zijn van 10% per jaar, alsook een onherleidbare en forfaitaire schadevergoeding van 10% van het openstaande saldo met een minimum van € 75,00.

Art. 14: Risico

De huurder en de overige bestuurders van de steps zijn aansprakelijk, minstens voor het niet door de B.A.-verzekering gedekte gedeelte, voor alle schade, hoe ook veroorzaakt, welke aan de steps en aan derden is toegebracht of ontstaan, ongeacht of deze schade het gevolg is van de schuld van de huurder of van derden. Step Tours is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt aan de huurder of de overige bestuurders, diens lijfgoederen en/of derden, hoe ook ontstaan

Art. 15: Bijkomende verplichtingen in hoofde van de huurder

De huurder dient in geval van een ongeval, diefstal, poging tot diefstal aangifte te doen bij de politiediensten en Step Tours hiervan in kennis te stellen.

Art. 16: Wijziging reservatie – annulatie

Wijziging van het aantal steps die worden gehuurd dienen na reservatie per mail te worden aangevraagd aan Step Tours. Dit kan tot uiterlijk 24u voorafgaand aan de aanvang van de huurperiode.

Step Tours kan de huurder schriftelijk (per mail) vragen om de overeenkomst uiterlijk 24u voor aanvang van de huurperiode vervroegd te beëindigen (annulering) indien de verandering van de omstandigheden (ongunstige weeromstandigheden, ziekte, pandemie, …) de uitvoering van de overeenkomst buitensporig bezwaart, dermate dat de uitvoering redelijkerwijze niet langer kan worden geëist, dat de verandering onvoorzienbaar was bij contractsluiting, dat de verandering ontoerekenbaar was bij het sluiten van de overeenkomst en dat de verandering ontoerekenbaar is aan de schuldenaar van de verbintenis.

De huurder kan schriftelijk (per mail) vragen om de overeenkomst uiterlijk 24u voor aanvang van de huurperiode vervroegd te beëindigen (annulering). Wel dient de huurder dan te voldoen aan onderstaande annulatievergoedingen:

 • bij annulatie langer dan de laatste maand voor aanvang van de huurperiode: geen kosten
 • bij annulatie tijdens de laatste maand: 30 procent van het totaalbedrag,
 • bij annulatie tijdens de laatste twee weken: 50 procent van totaalbedrag,
 • bij annulatie tijdens de laatste week: 75 procent van het totaalbedrag.
 • bij annulatie de dag voor of de dag van de aanvang van de huurperiode: 100 procent van het totaalbedrag.

Bij sommige huuropdrachten dient Step Tours eveneens in te staan voor bijkomende reservaties, zoals de huur van een bus, gids, reservatie van een museumbezoek of reservatie in een horeca-zaak. Bij annulatie wordt per te annuleren reservatieopdracht een administratieve kost van 100 euro aangerekend.

Indien de betrokken de instanties van de bijkomende reservaties zelf ook annulatiekosten aanrekenen, worden deze gewoon doorgerekend.

In uitzonderlijke gevallen werden voor opdrachten ook reeds kosten gemaakt, zoals bvb. het uitwerken van een aangepaste route, studie van bijzondere gidsinhouden, redactiewerk, speciale contacten met derden, enz... In het geval van annulatie worden de reeds gemaakte kosten doorgerekend.

In specifieke situaties kunnen, in onderling overleg met een groep, afwijkende of specifieke annulatieafspraken worden gemaakt. Deze moeten steeds schriftelijk door zowel de huurder als Step Tours bevestigd worden.

Art. 17: bescherming van persoonsgegevens

Step Tours vindt de privacy van de huurder belangrijk. Step Tours gaat op een veilige en confidentiële wijze om met de persoonsgegevens die worden verzameld door de huurder.

Eventuele klachten, opmerkingen of vragen omtrent de verwerking van persoonsgegevens kunnen gericht worden aan info@steptours.be.  

Persoonsgegevens die worden verwerkt voor uitvoering van de overeenkomst zijn: voornaam, achternaam, adres, bankrekeningnummer, geboortedatum, telefoonnummer en emailadres.

Door ondertekening van de overeenkomst geeft U Step Tours de toestemming voor verwerking van uw persoonsgegevens.

De persoonsgegevens worden door Step Tours bewaard en verwerkt voor de periode, noodzakelijk in functie van de doeleinden van verwerking en in functie van de contractuele relatie.

Uw persoonsgegevens zullen niet verkocht, noch verleend, verdeeld of ter beschikking gesteld worden van derden.

Art. 17: Geldigheid

Mocht enige bepaling van deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk nietig blijken te zijn, dan blijven de overige bepalingen onverkort gelden.

Art. 18: Bevoegdheid

De overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht.

Uitsluitend de Rechtbanken van het arrondissement Antwerpen, afdeling Turnhout zijn bevoegd kennis te nemen van eventuele geschillen.

Ga digitaal akkoord met bovenstaande voorwaarden.


captcha
We herinneren je ook nog even graag aan het volgende:

Waarschuwing - kopieëren intellectuele eigendommen


Alle intellectuele eigendomsrechten op software, documentatie, producten of diensten, uitvindingen, ontdekkingen, handelsmerken, handelsnamen, tekeningen en door auteursrecht beschermde documenten die gerealiseerd werden door Step Tours zijn en blijven ten allen tijden eigendom van Step Tours. Het is verboden deze te kopieëren en/of voor andere doeleinden te gebruiken. Indien gebruik en/of misbruik wordt vastgeteld, zullen we het niet nalaten om dit strafrechtelijk te vervolgen.

Huur een e-step, rij een mooie route en trek erop uit in Vlaanderen. Familie uitstap, teambuilding, vrijgezellenfeest of ontspannen met vrienden? Step Tours is een leuke en veilige activiteit in de buurt.